Odznaka PTTK

Odznaka PTTK powstała w wyniku realizowanego przez Lokalna Organizację Turystyczną Trzech Rzek i Nowodworski Oddział PTTK projektu – Kanon Powiatu Nowodworskiego. Program został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w dziale turystyka i krajoznawstwo. Projekt zakłada zdobycie odznak krajoznawczych dzięki dotarciu do wskazanych w regulaminie, ciekawych historycznie i krajobrazowo miejsc, na terenie gmin powiatu nowodworskiego. Więcej informacji o odznakach poświęconych innym gminom powiatu nowodworskiego można znaleźć na stronie http://www.3rzeki.pl/kanon-powiatu-nowodworskiego/. Miejsca wybrane w gminie Pomiechówek i wszystkie niezbędne informacje, zawarte są w zamieszczonym poniżej regulaminie.

REGULAMIN ODZNAKI

ODKRYJ POMIECHÓWEK

§ 1

Oddział PTTK w Nowym Dworze Mazowieckim ustanawia, w porozumieniu z Lokalną Organizacją Turystyczną Trzech Rzek,

odznakę, „Odkryj Pomiechówek”, mając na celu popularyzację walorów krajoznawczych Pomiechówka oraz promocję zdobywania odznak PTTK.

§ 2

Odznakę może zdobywać każda osoba, która ukończyła 6 lat. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać odznakę pod opieką rodzica lub opiekuna. Odznakę zdobywa się po uprzednim pobraniu legitymacji odznaki.

§ 3

Odznakę można zdobywać w dowolnym czasie, po uprzednim sprawdzeniu czy punkty wymienione w § 9 są wtedy czynne.

§ 4

Zdobycie odznaki związane jest ze zwiedzeniem minimum 6 określonych obiektów i potwierdzeniem ich zwiedzenia w legitymacji odznaki zawierającej wykaz tych obiektów. Potwierdzeniem odwiedzenia obiektów są zdjęcia wykonane podczas ich zwiedzania lub potwierdzenie w postaci pieczęci, zdobytej w jednym z punktów wymienionych w liście obiektów. Oznaczeniem potwierdzającym weryfikację jest odciśnięcie stempla w legitymacji odznaki przez pracownika punktu.

§ 5

Kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów jest dowolna, a termin (czas) zdobywania odznaki nieograniczony.

§ 7

Wypełnioną legitymację odznaki należy przedłożyć w celu weryfikacji zdobycia odznaki w jednym z punktów wymienionych w § 9.

§ 8

Zweryfikowana legitymacja odznaki jest potwierdzeniem posiadania odznaki i uprawnia do jej pobrania i noszenia.

§ 9

Legitymację odznaki oraz odznakę można pobrać w:

– Centrum Informacji Turystycznej, ul. Baśki Murmańskiej 164, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

– Parku Dolina Wkry w Pomiechówku, ul Nasielska 1b (sklepik na polanie w Parku)

§ 10

Interpretacja Regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Nowym Dworze Mazowieckim.

§ 11

Niniejszy Regulamin przyjęty został na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Nowym Dworze Mazowieckim uchwałą nr 1 w dniu 3 grudnia 2021 roku.

Lista obiektów:

1. Cerkiew prawosławna w Stanisławowie

2. Fort III w Pomiechówku

3. Kościół parafialny w Pomiechowie

4. Cmentarz parafialny w Pomiechowie

5. Park Doliny Wkry

6. Pomnik Św. Anny / Pomnik ofiar Fortu III w Pomiechówku

7. Pomnik ofiar katastrofy lotniczej 25 stycznia 1996 roku

8. Cmentarz z I Wojny Światowej w Kikołach